عضویت در خبرنامه کنگره علوم اجتماعی


تماس با دبیرخانه

02133699094 

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

محورهای کنگره

محورها

  • روش شناسی علوم اجتماعی

             روش­های پژوهش جامعه شناسی

  • انسان شناسی (مردم شناسی )

           انسان شناسی ایران

                 انسان شناسی اسلامی

  • برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

                     تامین اجتماعی

                     رفاه اجتماعی

                     تعاون

                     رابطه سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی

                    رفاه اجتماعی در جهان امروز

                     تاثیر تعاون بر رفاه اجتماعی

  • جمعیت شناسی

             جمعیت شناسی ایران

       جمعیت شناسی فضایی

                   جایگاه جمعیت شناسی در برنامه ریزی­های آمایش سرزمین

  • جامعه شناسی

      جامعه شناسی روستایی

       جامعه شناسی پزشکی

       جامعه شناسی سلامت

       جامعه شناسی انقلاب

     جامعه شناسی شهری         

     جامعه شناسی آموزش و پرورش

     جامعه شناسی انحرافات

     جامعه شناسی سازمان­ها

   جامعه شناسی محیط زیست

   جامعه شناسی سیاسی

   جامعه شناسی ادبیات

   جامعه شناسی قشرها و نابرابری

   جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی

   روان شناسی اجتماعی

   جامعه شناسی صنعتی

   جامعه شناسی دین

   تغییرات اجتماعی

   جامعه شناسی خانواده

   جامعه شناسی جنگ

   جامعه شناسی جهان سوم

   جامعه شناسی جوانان

جامعه کار و شغل

جامعه شناسی ورزش

جامعه شناسی ارتباطات

  • مطالعات زنان
  • مطالعات فرهنگی
  • جامعه شناسی توریسم
ثبت نام آنلاین

پوستر
حمایت معنوی

معرفی مجلات


مرکز همایش